Regulamin

1.    Składając zamówienie klient akceptuje niniejszy regulamin i zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujących ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu LANDROVEROWY.PL są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sklepu LANDROVEROWY.PL i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.    Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

4.    Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5.    Sklep  LANDROVEROWY.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości o czym niezwłocznie informuje Stronę ( niedoszłego klienta ).

6.    Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe ewentualne potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

7.    Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

8.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok - przez stronę sklep.landroverowy.pl , telefonicznie oraz mailowo.

9.    W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, sklep LANDROVEROWY.PL niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

10.  Sklep LANDROVEROWY.PL zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

11.  Otrzymany produkt może nieznacznie różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu.

12.  Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

13.  Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni roboczych, zazwyczaj nie przekracza 2-3 dni. Jedynie w uzasadnionych przypadkach może potrwać kilka dni dłużej. Wszelkie informacje o statusie realizacji zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 796 501 477.

14.  Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

15.  Zapłata za towar uiszczana jest gotówką u kuriera przy odbiorze przesyłki lub przelewem na nasze konto bankowe.

16.  Koszt przesyłki wynosi:

- 20 zł przy wpłacie na konto
- 24 zł przesyłka pobraniowa
- powyżej 500 zł przesyłka gratis !!!

 

17.  Kosztami przesyłki obciążany jest zamawiający.

18.  W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

19.  Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane.

20.  W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem 796 501 477. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

21.  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

22.  Reklamacje dotyczące wad technicznych rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

23.  Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Pieniądze Klient otrzymuje przelewem bankowym (prosimy o dokładne podawanie numeru konta). Konsument w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny podlega zasadom opisanym poniżej.

24. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy. Odstąpić od umowy można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. ( formularz stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu ) Termin na złożenie powyższego oświadczenia to 14 dni kalendarzowych. Bieg terminu o którym mowa wcześniej liczy się od dnia wydania rzeczy ( dostarczenia przesyłki lub odbioru osobistego ). Do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia listem poleconym przed upływem terminu o którym wyżej mowa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być doręczone listem poleconym lub w formie elektronicznej.

25. Pouczenie w kwestii odstąpienia od umowy i związanych z tym uprawnień, obowiązków i przepisów stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

26. Po ważnym odstąpieniu od umowy konsument obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w 14 dniu od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić zakupiony towar sprzedawcy. Towar zwracany sprzedawcy winien być nieuszkodzony, to znaczy że ma być w stanie niepogorszonym. Towar musi być opakowany przez odstępującego od umowy na czas transportu w sposób zapobiegający uszkodzeniu lub pogorszeniu w inny sposób.

27. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

28. Sprzedający zwróci odstępującemu od umowy Konsumentowi koszt zakupu towaru wraz z kosztami przesyłki do siedziby sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia towaru do siedziby sprzedającego.

29.  Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 796 501 477 lub mailem pod adresem: info@landroverowy.pl.

30. Sprawy sporne rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku konsensusu pomiędzy stronami Sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

31.  Zabrania się kopiowania materiałów oraz zdjęć ze strony internetowej sklepu.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego LANDROVEROWY.PL

Dotyczy Konsumentów w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik ( kurier, Poczta Polska etc. ) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas telefonicznie lub mailowo (796 501 477, info@landroverowy.pl ) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy drogą telefoniczną prosimy o nadesłanie formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego LANDROVEROWY.PL. Formularz można nadesłać drogą elektroniczną ( info@landroverowy.pl ) lub w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres :

LANDROVEROWY.PL

Bałdowo, ul. Św. Wojciecha 26

83-110 Tczew

Korzystanie z wzoru formularza ( Załącznik Nr 2 do Regulaminu ) nie jest obowiązkowe, jednakże z oświadczenia jasno musi wynikać iż zamierzacie Państwo odstąpić od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Uwaga: możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od umowy prosimy przekazać nam rzecz zakupioną na adres jak wyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą nam Państwo rzecz zakupioną przed upływem terminu 14 dni.

Ponosimy koszt zwrotu rzeczy, jednakże Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego LANDROVEROWY.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy Konsumentów w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

LANDROVEROWY.PL

Bałdowo, ul. Św. Wojciecha 26

83-110 Tczew

796 501 477, info@landroverowy.pl

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

Data zawarcia umowy ( zakupu )/ odbioru*

Imię i Nazwisko Konsumenta (-ów)

Adres Konsumenta (-ów)

Podpis Konsumenta (-ów) ( tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej )

Data

 

*- niepotrzebne skreślić

 

 Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest AND IMPORT EXPORT ANDRZEJ CZAPIEWSKI, SPACEROWA 3C/6, 83-110 TCZEW, NIP: 5932414292. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Bałdowo, ul.Św. Wojciecha 26, 83-110 Tczew, lub email: info@landroverowy.com.pl


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
wysyłania newslettera o promocjach i produktach oferowanych przez Administratora, o ile wyrazisz na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).
Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Dane podane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, system rejestracji zwrotów i reklamacji , operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług oraz dane przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, lecz bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celu wysyłania newslettera o produktach i usługach oferowanych przez Administratora jest dobrowolne.